PODMÍNKY SLUŽEB Webové stránky rianon.net jsou vlastněny společností Rianon s.r.o. (adresa: Průjezdná 625, Lipence, 155 31 Praha 5; registrační číslo: C 218213 vedená u Městského soudu v Praze). Na stránkách se výrazy „my“, „nás“ a „naše“ týkají společnosti Rianon s.r.o. Rianon s.r.o. nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na webu uživatelům, s výhradou jejich souhlasu se všemi podmínkami, zásadami a oznámeními uvedenými na těchto stránkách. Návštěvou našich webových stránek a / nebo zakoupením něčeho od nás přijímáte tyto Podmínky v plném rozsahu, bez jakýchkoliv výhrad nebo výjimek. V případě nesouhlasu uživatele s některým z ustanovení těchto Podmínek, uživatel nesmí tyto stránky a související služby používat. Tyto Smluvní podmínky jsou považovány za nabídku, jejich přijetí je výslovně omezeno na tyto Podmínky služby. Všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního webu podléhají také podmínkám služby. Na této stránce můžete kdykoliv zobrazit nejnovější verzi Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravovat nebo nahrazovat jakoukoliv část těchto Podmínek poskytování služeb zasíláním aktualizací a / nebo změn na našich webových stránkách. Na této stránce je nutné pravidelně kontrolovat změny. přijetí těchto změn.
1. OBECNÉ PODMÍNKY

Souhlasem s těmito Podmínkami služby berete na vědomí, že jste dosáhli plnoletosti.

Nesmíte používat naše produkty pro jakékoli nezákonné nebo neoprávněné účely, ani používat služby těchto stránek, které nesmějí porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně zákonů o autorských právech).

Porušení některé z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb z naší strany.

Souhlasíte s tím, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen v nezašifrované podobě a zahrnuje: a) přenos prostřednictvím různých sítí; a b) změny přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení a jejich přizpůsobení. Informace o kreditní kartě jsou VŽDY šifrovány během přenosu po síti.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, kopírovat, kopírovat, prodávat nebo dále prodávat služby nebo jakoukoli část služeb těchto stránek bez písemného svolení z naší strany.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou tyto Podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

2. PŘESNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní za to, že informace na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální.

Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informace a nic víc.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit obsah těchto stránek, z naší strany souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za sledování změn na našich stránkách.

3. ZMĚNY SERVISU A CENY

Ceny za naše služby mohou být změněny bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah). změny, změny cen, pozastavení nebo ukončení služeb atd.

4. INFORMACE O PRŮBĚHU A ÚČTU

Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účet pro všechny nákupy provedené na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že budete včas aktualizovat údaje o svém účtu a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti. transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

5. DALŠÍ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nekontrolujeme a nevstupujeme.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho použití nástrojů třetích stran nebo souvisejících s nástroji třetích stran. Jakékoli další použití dalších nástrojů nabízených na těchto webových stránkách je na vaše vlastní riziko a diskrétnost a musíte zajistit, že jste se seznámili s těmito nástroji a schvalujete je. podmínky, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými dodavateli třetích stran.

Můžeme také nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek v budoucnu (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby také podléhají těmto Podmínkám služby.

6. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Některé obsahy, produkty a služby dostupné na našich webových stránkách mohou obsahovat materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi spojeny. Nejsme zodpovědní za ověření nebo posouzení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme odpovědní za obsah ani webové stránky třetích stran ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. neodpovídají za škody nebo ztráty spojené s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte podmínky, s nimiž komunikujete se třetími stranami, a ujistěte se, že je chápete a akceptujete před prováděním jakýchkoli transakcí.

Reklamace, problémy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

7. CHYBY, NEPRESNOSTI A PROBLÉMY

Někdy na našich stránkách nebo v jejich službách mohou být překlepy, nepřesnosti nebo opomenutí. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, stejně jako změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud nějaké informace na webových stránkách nebo na webových stránkách. jakákoli služba související s webovou stránkou je kdykoliv bez předchozího upozornění nepřesná.

8. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, že vaše používání našich služeb bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bez chyb.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat pomocí webu a jeho služeb, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu smazat na dobu neurčitou nebo službu zrušit kdykoliv bez předchozího upozornění.

Služby, stejně jako všechny produkty, které vám byly poskytnuty prostřednictvím těchto stránek, jsou poskytovány (s výjimkou výslovně uvedených námi) „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu.

Společnost Rianon sro, její zaměstnanci, za žádných okolností neodpovídá za žádné újmy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ušlých úspor, ztrát údajů, nákladů na výměnu nebo jiných škod, bez ohledu na to, zda jsou založeny na smlouvě, přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho užívání jakékoli služby nebo produktů zakoupených na těchto stránkách, nebo jakýchkoli jiných nároků spojených jakýmkoli způsobem vaše užívání těchto stránek a jejich služeb nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklého v důsledku používání služby nebo jakéhokoli hostovaného obsahu (nebo produktu) přenášeny nebo jinak přístupné prostřednictvím těchto stránek.

9. UKONČENÍ

Povinnosti a odpovědnost stran vzniklé přede dnem ukončení platnosti zůstávají v platnosti po ukončení této smlouvy pro všechny účely. Tyto Podmínky služby jsou platné do doby, než vy nebo nás vypovíte. Služba kdykoliv oznámením, že již nechcete využívat služeb našich webových stránek, nebo když přestanete používat naše webové stránky.

Pokud podle našeho jediného rozhodnutí nedodržíte nebo máme podezření, že jste nesplnili žádnou podmínku nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoliv ukončit bez předchozího upozornění.

10. PLNÁ DOHODA

Pokud nebudeme uplatňovat žádná práva nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek, neznamená to, že by se takového práva nebo ustanovení vzdali.

Tyto Smluvní podmínky a všechny zásady nebo zásady práce zveřejněné námi na těchto stránkách nebo v souvislosti s jejími službami představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání našich stránek. Jakékoli nejasnosti v interpretaci těchto Smluvních podmínek nesmí být vykládáno ve znění.

11. POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Pokud z jednoho nebo více důvodů bude jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost nebo použitelnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek.

Všechny spory jsou řešeny v jurisdikci České republiky.

12. ZMĚNY V PODMÍNKÁCH SERVISU

Aktuální verzi Smluvních podmínek na této stránce můžete kdykoli zobrazit.

Vyhrazujeme si právo, na základě vlastního uvážení, aktualizovat, upravovat nebo nahrazovat jakoukoliv část těchto Smluvních podmínek zveřejňováním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Musíte pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda neobsahují změny. na naše webové stránky nebo její služby po odeslání jakýchkoli změn těchto Podmínek služeb představuje přijetí těchto změn.

13. KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se Smluvních podmínek by nám měly být zaslány na adrese info@rianon.net.

Napište nám
  • Napište nám
  • Kontakty
Máte nějaké dotazy? Prosím, kontaktujte nás způsobem, který je pro vás vhodný - pošlete žádost nebo zavolejte.

Pru jezdná 625, Lipence,
155 31 Praha 5